Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

José de Ribera (España, 1591-1952): Filósofo con espejo

Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 16

Salvator Rosa (Italia, 1615-1673)
Sócrates es un poco de todos nosotros, que desde hace veinticico siglos vamos naciendo con unos acordes socráticos dentro de la armonía equívoca de nuestro espíritu.

Ortega y Gasset: Obras completas, vol.I (1946)

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

Pietro della Vecchia (Italia, 1603 – 1678):
Sócrates y dos alumnos